Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Vysoká škola
  Vysoká škola  
  Matematická analýza
  Algebra
  Geometria
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>
0000287 Do testu

Vypočítajte polomer a obsah kruhu, ktorého obvod je 18,84 cm.

0000286 Do testu

Vypočítajte obsah medzikružia ohraničeného kružnicami, ktorých polomery majú veľkosti 6 dm a 8 cm.

0000285 Do testu

Je daná kružnica s stredom S a polomerom 3,5 cm. Stredový uhol má veľkosť 45°. Urči dĺžku príslušného kružnicového oblúka.

0000284 Do testu

Aký je obsah kruhového výseku kruhu K (S, 72 mm), ktorý prislúcha stredovému uhlu 78°?

0000283 Do testu

Daná je kružnica l(O; 4 cm) a bod N vzdialený 2,5 cm od stredu. Zostroj tetivu AB, aby bod N bol jej stredom.

0000282 Do testu

Daná je kružnica k(S; 3 cm) a bod A vzdialený od stredu 5 cm. Pomocou Talesovej kružnice zostroj dotyčnice t1,t2 k danej kružnici prechádzajúce bodom A. Body dotykov označ ako T1, T2.

0000281 Do testu

Daná je kružnica k(S; 3,2 cm) a bod Q jej patriaci. Narysuj dotyčnicu t.

0000280 Do testu

Detské ihrisko má tvar rovnobežníka s dĺžkami strán 108 m a 84 m. Výška prislúchajúca  k dlhšej strane je 62 m. Aká je výmera ihriska?

0000279 Do testu

Na pozemku tvaru rovnobežníka so šírkou 5 m a dlhšou stranou 20 m  má byť štvorcový altán. Aké rozmery môžu mať základy, ak aspoň    78 m2 musí byť nezastavaných?

0000278 Do testu

Pánovci do izby s rozmermi 2,5 m a 3 m kúpili koberec  s rozmermi 1,9 m a 80 cm. Aká časť podlahy nebola pokrytá?

0000277 Do testu

Záhrada tvaru rovnobežníka má výmeru 1302 m2 Aká je široká, ak jej  dlhšia strana je 42 m?

0000276 Do testu

Vypočítajte obvod a obsah kosoštvorca, keď dĺžka jeho strany a výška sú v pomere  5 : 3 a strana a je dlhá 9 cm.

0000275 Do testu

Vypočítajte obvod rovnobežníka s výškou va = 5 cm, stranou b = 6 cm, ak je jeho obsah     50 cm2.

0000274 Do testu

Obdĺžnik má obvod 28 cm. Jeho strana b je o 2 cm kratšia ako strana a. Aké rozmery má  tento obdĺžnik?

0000273 Do testu

Štvorec má stranu 2,3 cm a rovnobežník stranu 1,9 cm s príslušnou výškou 2,4 cm. Ktorý obrazec   má väčší obsah?

0000272 Do testu

Obvod kosoštvorca OPRS je 100 cm. Vypočítaj dĺžku jeho výšky, ak má obsah 400 cm2

0000271 Do testu

Rovnobežník má obsah 7 dm2. Štvorec má stranu dlhú 2,6 dm. Ktorý z nich má menší obsah?

0000270 Do testu

Vypočítajte obsah obdĺžnika, ak dĺžky jeho strán sú 8 cm a 65 mm.

0000269 Do testu

Volejbalové ihrisko tvaru obdĺžnika s obsahom 162 m2 má šírku 9 m .

a) Aké dlhé je ihrisko?
b) Akú dĺžku má farebná čiara okolo ihriska?
c) Narysujte ihrisko v mierke 1 : 200.

0000268 Do testu

Narysujte uhlopriečky kosodĺžnika,  ak  ׀AB׀  = 6 cm a va = 45 mm

0000267 Do testu

Určte veľkosť uhla   γ  v rovnobežníku ABCD, ak α = 100°30´

0000266 Do testu

Jedna strana rovnobežníka má veľkosť 5 cm. Môžu mať jeho uhlopriečky veľkosti 4 cm a 6 cm?

0000265 Do testu

Zostrojte výšku na stranu a v trojuholníku ABC, ak a = 70 mm, β = 62°,   γ = 72°.

0000264 Do testu

Narysujte trojuholník ABC, v ktorom c = 6,5 cm, α = 80°, β = 35. Zostrojte výšku  na stranu c.

0000263 Do testu

Zostrojte trojuholník ABC, ak  c = 4,5 cm, výška  vc = 35 mm prechádza bodom A .

0000262 Do testu

Z výrazov vyjmite číslo -3 :
a) 3a + 12b - 24c + 6
b) 2,4x – 27y + 300

0000261 Do testu

Rozložte na činitele :
a) 
15x + 30y – 15 + 225z
b) 81uv + 18 u -36uv + 90u
c) 11 – 99a + 33b – 132c
d) 28 rs + 14 s + 70rs - 84

0000260 Do testu

Dané trojčleny rozložte na súčin :
a) 2a + 2b – 2c
b) 5ax + 5bx – 5cx
c) 
3rs – 24st + 6s
d) 4y – 8ay + 12 by

0000259 Do testu

Rozložte na súčin výrazy:
a) – ab
b) 2m + 2n
c) 10x – 5
c) 4p + 6q
d) 5c – 2cd

0000258 Do testu

Z daných výrazov vyjmite číslo -1 :
a) 3x – 7
b) -2,8rs + 3,1s
c) 15mn – 10m – 5n

0000257 Do testu

Rozložte na činitele :
a) 4x – 6
b) 8xy – 12y +20
c) 6z – 9 – 12zy

0000256 Do testu

Rozložte výrazy na súčin :
a) 12mn – 6m
b) (3ac – 7a) – ( 3c - 7)

0000255 Do testu

Zapíšte výrazy a určte ich hodnotu :
a) súčin súčtu čísel 3 a 7 a rozdielu čísel 25 a 20
b) podiel rozdielu čísel 37 a 19 a súčtu čísel 4 a 5

0000254 Do testu

Zjednoduš :

a) (5x – 8y - 4) + (2x -4y +3)

b) (8a + 2b + 3) – (a – 2b + 5)

c) 6.(r – s)

d) (25m + 40) : (-5)

0000253 Do testu

Urč hodnotu výrazu :
a) 7x – 2 pre x = -2

b)\frac{2-3y}{4}pre y = 1

0000252 Do testu

Zapíš výraz a vypočítaj jeho hodnotu :
a) od súčinu čísel 25 a 12 odčítaj súčet čísel 14 a 8     
b) súčet \left ( 2\tfrac{1}{2}-\frac{2}{5} \right ) a \left ( 1\tfrac{1}{3}+\frac{2}{5} \right )

0000251 Do testu

Zapíš výraz :
            a) trojnásobok x zväčšený o 6
            b) jedna polovica y zmenšená o 8

0000250 Do testu

Do obchodu som si zobral 3225 EUR. Na nákup som použil 2598 EUR a na cestu domov na taxi 25 EUR. Koľko peňazí mi zostalo po príchode domov?

0000249 Do testu

Narysuj obraz kružnice k(A; 3cm) podľa stredovej súmernosti , pričom stred súmernosti S leží na kružnici k.

0000248 Do testu

Narysuj do jedného obrázka:

1)p,q; p\perp q
2) A; A\in p \wedge A\notin q
3) B; B\in p\wedge B\in q
4) k; k\left ( B; 2cm \right )

 

0000247 Do testu

Rozlož číslo na rády : 25036

0000246 Do testu

Porovnaj čísla: 101010 a 100101.

0000245 Do testu

Napíš súčet cifier na miestach , desiatok, stoviek a desaťtisícok  v čísle 12564789.

0000244 Do testu

Zaokrúhli na stovky číslo: 256987

0000243 Do testu

Vypočítaj: 2563 - 1983 =

0000242 Do testu

Vypočítaj: 1532 + 128536=

0000241 Do testu

Vypočítaj rovnicu a urob skúšku správnosti: x+3=\frac{x+10}{5}

0000240 Do testu

Riaditeľ školy má na mzdy vyčlenených 3000 EUR. Učiteľ Bohuš má o 300 EUR vyššiu mzdu ako Zuzka. Janka vychovávateľka má len polovicu mzdy zo mzdy Bohuša. Akú mzdu má  každý z učiteľov?

0000239 Do testu

Uveď pre ktoré reálne čísla má výraz zmysel: \sqrt{x+1}

0000238 Do testu

Vyjadri neznámu r zo vzťahu:V=\frac{1}{3}\pi r^{2}.v

0000237 Do testu

Zostroj pravouhlý trojuholník s preponou c=6 cm a výškou na stranu c, vc=2 cm.(Riešenia zostroj len v jednej polrovine).

0000236 Do testu

Umocni:

 \left [\frac{5a.b^{2}}{4.\left ( a-2b \right )} \right ]^{3}=

0000235 Do testu

Uprav výraz: 5.x3-8.x2+6x2-3x3-2x2=

0000234 Do testu

Môj otac zdedil záhradu tvaru pravouhlého trojuholníka s rozmermi odvesien 24 m a 350 dm. Chce ju oplotiť, koľko metrov pletiva potrebuje?

0000233 Do testu

Rebrík je opretý o stenu . Siaha do výšky 4 m a jeho spodná časť je vzdialená od steny 3 m. Aký dlhý je rebrík?

0000232 Do testu

Definuj čo je druhá odmocnina.

0000231 Do testu

Vypočítaj:

\sqrt[3]{\frac{216}{1000}}=

0000230 Do testu

Číslo 5,03.104=
a) 5030
b) 53000
c) 5003
d) 5300

0000229 Do testu

Vypočítaj:
1) (-0,03)2=
2) \left (-3 \tfrac{1}{4} \right )^{2}=

0000228 Do testu

Aký je súčin  troch za sebou idúcich čísel, z ktorých prostredné je číslo x.

0000227 Do testu

Vo firme zmontujú za zmenu x áut. Koľko áut zmontujú  za 6 dní, keď pracujú na tri zmeny?

0000226 Do testu

K trojnásobku súčtu čísel x, y pričítajte päťnásobok rozdielu týchto čísel. Aký výsledok dostanete?

0000225 Do testu

V triede je 28 žiakov. Šesť žiakov nechodí na žiaden krúžok. 10 žiakov chodí na futbal a 20 na angličtinu. Koľko žiakov chodí len na futbal? Koľko len na angličtinu? Koľko žiakov navštevuje dva krúžky?

0000224 Do testu

Mama s otcom zarábajú spolu mesačne 1470€. Mama zarába o štvrtinu menej ako otec. Koľko zarába každý z nich?

0000223 Do testu

Škola  kúpila 50 lôpt (futbalové a basketbalové). Basketbalových lôpt bolo o 14 menej ako futbalových. Koľko ktorých lôpt škola kúpila?

0000222 Do testu

Trojnásobok neznámeho čísla zväčšeného o päť je sedem. Aké je neznáme číslo?

0000221 Do testu

Vypočítaj obvod kružnice , ak jej polomer je r=3,5 m.

0000220 Do testu

Nakresli graf priamej úmernosti danej predpisom y=2x-1.

0000219 Do testu

V pravouhlej sústave súradníc zobraz body: A[1;3], B[-2;4], C[-1;-2].

0000218 Do testu

Zjednoduš výraz: (5m-2n+4)+(4n-m)+(8-3m+4n)=

0000217 Do testu

Vypočítaj hodnotu výrazu : z= 2.x- 3.x.y + 2.(x+y) , pre hodnoty x=1, y=-2.

0000216 Do testu

Vypočítaj obvod a obsah rovbnobežníka so stranami a = 2,5 cm, b=3 cm a výška na stranu a va=1 cm.

0000215 Do testu

Vypočítaj: -\frac{3}{2}.\left ( \frac{2}{3}-1\frac{3}{2} \right )=

0000214 Do testu

Vypočítaj : (-2).(0,25- 1,36)=

0000213 Do testu

Spomedzi čísel vyber tie , ktoré sú deliteľné piatimi.
35,70,89,91,105,420, 337, 859, 551, 3405, 7063, 89635, 555550, 4708553

0000212 Do testu

Vymenuj trojuholníky z hľadiska veľkosti vnútorných uhlov.

0000211 Do testu

Premeň nasledovné jednotky:

1) 2,35 m=.....................mm
2) 1563,3 cm2=.......................dm2
3) 12369 m3 = ........................dm3

0000210 Do testu

Vypošítaj susedný uhol k uhlu s veľkosťou 89o.

0000209 Do testu

Vypočítaj a zaokrúhli na 1 desatinné miesto 6,66 : 1,2 =

0000208 Do testu

Vypočítaj 156,268 - 123,99 = 

0000207 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísel 18 a 27.

0000206 Do testu

Nájdi všetky delitele čísla 45.

0000205 Do testu

Vypočítaj:

a) 1,236 . 0,001 =

b) 0,02365 : 0,1 =

c) 1238,56 . 100 =

d) 63,2 : 4 =

e) 40 : 7 (zaokrúhli na 2 desatinné miesta)=

f) 0,02365 . 10000 =

g) 1236,065 . 0,001 =

h) 1,265 . 0,26 =

i) 56,987 . 0,001 =

j) 2653 : 1,2 =

0000204 Do testu

Vypočítaj:

a) \tiny \left ( -\frac{2}{3}+1 \right ):\left ( -2+\frac{4}{5} \right )

b) \tiny \left | 2-3,5 \right |+(-2).\left | 2-6 \right |

c) \tiny (1-1,2):\left ( 1-\frac{1}{4} \right )

d) \tiny (-1 +3).\left ( -2-6 \right )

e) \tiny -\left ( -1-\left ( -1+\left | -2 \right | \right ) \right )

f) \tiny \left ( -3+5 \right ).\left ( 1-2,35 \right )

g) \tiny -\left ( 2+3,6-11 \right )

h) \tiny \left ( 3,8.(-1) \right ).(-5.(-2))

0000203 Do testu

Urči podmienky platnosti výrazu: \frac{-2}{2x+1}

0000202 Do testu

Urči hodnotu výrazu 7x - (9x - 2) + 5 pre x = 2

0000201 Do testu

Zjednoduš: 2x + 5y – 6x + y =

0000200 Do testu

Vynásob:(a - 2b + 3c)· (-4) =

0000199 Do testu

Rieš rovnicu v obore reálnych čísel: 2·(x - 4) - (2x + 6) = 5x – 1

0000198 Do testu

Hladina rieky dvakrát klesla o 15 cm a jedenkrát stúpla o 10 cm.  O koľko centimetrov klesla hladina rieky ?

0000197 Do testu

Vypočítaj: 6+14 :(-2)+(- 8)·3=

0000196 Do testu

Usporiadaj čísla -7; 8; -5; 0; -99; +121; -59; 3,2 vzostupne.

0000195 Do testu

Vypočítaj: NSD(40,90)

0000194 Do testu

Napíš znaky deliteľnosti troma

0000193 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 60.

0000192 Do testu

Otec kúpil na narodeniny svojím deťom knihy. Hanke kúpil knihu za 26,60 € a Marekovi knihu o 8,70€ lacnejšiu. Koľko € zaplatil otec za obe knihy? Koľko mu vydali z 50 € bankovky?

0000191 Do testu

Porovnaj dvojice čísel:

1,56 ........4,48

443,200...........443,2

11,56...........11,56001

0,12.............0,5

0000190 Do testu

Usporiadaj zostupne:  3,4;    4,13;   4,31;   1,33;     3,41;   4,3;     1,03;   3,14;     1,3

0000189 Do testu

Zapíš čísla pomocou číslic:

  1. osemdesiatdeväť celých dve desatiny...................................………
  2. dvestotri celé štyri stotiny ...................................………
  3. jedna celá stoštrnásť tisícin …...........................
  4. nula celá päť tisícin ………………………………………
  5. tridsať šesť celých sedem desatín …………………………………
  6. tridsaťpäť celých deväť stotín ……………………………
0000188 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísel 12 a 18.

0000187 Do testu

Nájdi aspoň dva spoločné násobky čísel 5 a 8.

0000186 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel 24 a 36.

0000185 Do testu

Nájdei všetky delitele čísla 30.

0000184 Do testu

Napíš, čo je násobok čísla.

0000183 Do testu

Napíš , čo je prirodzený deliteľ prirodzeného čísla.

0000182 Do testu

Napíš čo je spoločný deliteľ dvoch prirodzených čísel

0000181 Do testu

Máš dlh v banke 260,50 EUR. Na účet prišla platba vo výške 860 EUR. Koľko peňazí môžeš minúť tak aby si sa opäť nedostal do dlhu voči banke?

0000180 Do testu

Koľko rokov mal cisár Octavianus Augustus keď zomrel ak sa narodil v roku 63 pred naším letopočtom a umrel v roku 14 nášho letopočtu?

0000179 Do testu

Vypočítaj:

-\frac{1}{2}+\left ( 1-\frac{3}{5} \right )=

0000178 Do testu

Vypočítaj:  (-1,5) .3=

0000177 Do testu

Vypočítaj:

-5 + (-3) = 

0000176 Do testu

Napíš čo je to absolútna hodnota čísla a ako sa označuje.

0000175 Do testu

Nájdi a vyznač na číselnej osi číslo opačné k číslu -1,25.

0000174 Do testu

Dané sú čísla: -2; \frac{9}{7}; -5,6; \frac{-2}{3}; -101; +63,5; -3,14

Nájdi k daným číslam ich absolútne hodnoty

0000173 Do testu

Zobraz čísla na číselnej osi:

-\frac{3}{5};-2,5;2,1;-\frac{5}{2};-2\tfrac{8}{7}

0000172 Do testu

Premeň 1 km  a 330 m na metre.

0000171 Do testu

Dané sú uhly  \alpha =75^{\circ};\beta = 30^{\circ} . Urč graficky ich súčet.

0000170 Do testu

Namiesto písmena x napíš číslo 4, namiesto písmena y napíš číslo 3 a potom vypočítaj :  x + 2.y - 1 =

0000169 Do testu

Nájdi číslo, o ktorom bude platiť, že je o 742 menšie ako 10002.

0000168 Do testu

Vypočítaj a zaohrúhli na stovky: (54+70):2=

0000167 Do testu

Nájdi aspoň 4 dvojciferné čísla , ktoré po pripočítaní alebo odpočítaní čísla 3 budú deliteľné číslom 10.

0000166 Do testu

Narysuj rovnobežné priamky a,b. Potom zostroj rovnobežník ABCD (nie obdĺžnik ani štvorec), ktorého dve strany budú ležať na priamkach a, b. Zostroj uhlopriečky rovnobežníka ABCD a ich priesečník označ P. Porovnaj dĺžku úsečiek PA, PB, PC, PD

0000165 Do testu

Čím všetkým sa líšia štvorce od obdĺžnikov?

0000164 Do testu

Načrtni si ľubovoľný štvoruholník a jeho vrcholy označ A,B,C,D. Zapíš všetky jeho :
a) strany     b) uhlopriečky    c) dvojice protiľahlých strán     d) uhly

0000163 Do testu

Máme drevenú kocku s hranou dlhou 9 cm a drevený kváder s rozmermi 15 cm, 12 cm, a 10 cm. Kocku i kváder potrebujeme natrieť farbou. Na ktoré z telies bude treba viac farby?

0000162 Do testu

Zostroj rovnoramenný trojuholník , ktorého obvod je 11 cm a jedna jeho strana má 5 cm. Nájdi všetky riešenia a trojuholníky narysuj.

0000161 Do testu

Železná tuda obsahuje priemerne 35% železa. Koľko železa sa získa z 300 ton železnej rudy?

0000160 Do testu

Milica si dala zmenšiť fotografiu , ktorá mala rozmery63 cm a 27 cm v pomere 1:3. Aké rozmery bude mať zmenšená fotografia?

0000159 Do testu

Koľko kilometrov má vzdialenosť medzi obcami Hradné a Kováčová, ak po prejdení polovice cesty z Hradného ostávajú prejsť ešte dva kilometre?

0000158 Do testu

Preveď na desatinné číslo zlomok:
\frac{51}{30}

0000157 Do testu

Preveď na desatinné číslo zlomok:
\frac{21}{30}

0000156 Do testu

Preveď desatinné číslo  0,\bar{4}  na zlomok.

0000155 Do testu

Preveď desatinné číslo 0,23 na zlomok.

0000154 Do testu

Preveď desatinné číslo 1,2 na zlomok.

0000153 Do testu

Uprav zložený zlomok:
\frac{\frac{25}{6}}{\frac{5}{3}}

0000152 Do testu

Uprav zložený zlomok:
\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{7}}

0000151 Do testu

Vypočítaj:
\frac{24}{36}:12

0000150 Do testu

Vypočítaj:
4:\frac{11}{5}

0000149 Do testu

Vypočítaj:
\frac{1}{3}:\frac{1}{8}

0000148 Do testu

Napíš prevrátené číslo k číslu:
\frac{29}{4}

0000147 Do testu

Napíš prevrátené číslo k číslu:
\frac{4}{7}

0000146 Do testu

Vypočítaj:
\left ( \frac{3}{7}-\frac{1}{14} \right ).\frac{21}{5}

0000145 Do testu

Vypočítaj:
12.\left ( \frac{7}{24}+\frac{11}{12} \right )

0000144 Do testu

Vypočítaj:
\left ( \frac{2}{7}+\frac{4}{7} \right ).\frac{7}{10}

0000143 Do testu

Vypočítaj:
\frac{18}{31}.\frac{62}{9}.\frac{1}{1}

0000142 Do testu

Vypočítaj:
\frac{2}{7}.\frac{4}{5}

0000141 Do testu

O koľko sú  \frac{4}{7} menšie ako \frac{6}{7}  ?

0000140 Do testu

Vypočítaj:
\frac{50}{27}-\frac{100}{108}+\frac{0}{54}

0000139 Do testu

Vypočítaj:
\frac{3}{4}+\frac{2}{5}

0000138 Do testu

Vypočítaj:
\frac{3}{5}-\frac{1}{4}+\frac{2}{1}

0000137 Do testu

Vypočítaj:
\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}

0000136 Do testu

Vypočítaj:
\frac{1}{2}+\frac{1}{5}

0000135 Do testu

Vypočítaj:
\frac{21}{3}-\frac{19}{3}

0000134 Do testu

Vypočítaj:
\frac{2}{11}+\frac{5}{11}+\frac{4}{11}

0000133 Do testu

Vypočítaj:
\frac{4}{8}+\frac{2}{8}

0000132 Do testu

Ktoré číslo je najbližšie číslu 3:
\frac{20}{8}\textrm{ ; }\frac{16}{5}\textrm{ ; }\frac{53}{17}\textrm{ ; }\frac{298}{99}\textrm{ ; }\frac{10}{3}

0000131 Do testu

Vypočítaj:
16% z 300 EUR

0000130 Do testu

Zoraď zlomky od najmenšieho po najväčší:
\frac{3}{4}\textrm{ ; }\frac{5}{7}\textrm{ ; }\frac{2}{3}\textrm{ ; }\frac{6}{10}

0000129 Do testu

Zoraď zlomky od naväčšieho po najmenší:
\frac{1}{7}\textrm{ ; }\frac{8}{7}\textrm{ ; }\frac{5}{7}\textrm{ ; }\frac{3}{7}\textrm{ ; }\frac{11}{7}

0000128 Do testu

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{52}{90}

0000127 Do testu

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{60}{75}

0000126 Do testu

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{36}{63}

0000124 Do testu Zobraz riešenie

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{21}{27}

0000122 Do testu Zobraz riešenie

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{6}{10}

0000120 Do testu Zobraz riešenie

Z nasledujúcich zlomkov vyber tie , ktoré sú v základnom tvare:

\frac{1}{5}\textup{\textrm{ ; }}\frac{10}{100}\textrm{ ; }\frac{1000}{100}\textrm{ ; }\frac{17}{5}\textrm{ ; }\frac{11}{20}\textrm{ ; }\frac{35}{42}\textrm{ ; }\frac{87}{87}

0000118 Do testu Zobraz riešenie

Zapíš ako desatinné číslo zlomok:
\frac{31}{40}

0000116 Do testu Zobraz riešenie

Zapíš ako desatinné číslo zlomok:
\frac{3}{20}

0000114 Do testu Zobraz riešenie

Zapíš ako desatinné číslo zlomok:
\frac{4}{5}

0000112 Do testu Zobraz riešenie

Nahraď a príslušným prirodzeným číslom
\frac{a}{12}=\frac{2}{3}

0000111 Do testu

Nahraď a príslušným prirodzeným číslom
\frac{a}{30}=\frac{5}{6}

0000110 Do testu

Nahraď a príslušným prirodzeným číslom 
\fn_jvn \frac{1}{2}=\frac{a}{4}

0000109 Do testu

Lesníci vysadili namiesto víchricou vylámaných stromov najprv 520 borovíc, neskôr ešte o 135 viac bukov. Koľko stromčekov vysadili spolu?

0000108 Do testu

Koľko sekúnd má jeden rok? Maslíš si, že je to viac alebo menej ako 20 miliónov?

0000107 Do testu

Igor kúpi 10 rožkov po 12 centov a chlieb za 1 euro a 30 centov. Koľko mu vrátia, ak platil dvoma dvojeurovými mincami?

0000106 Do testu

Vypočítaj trojnásobok čísla 212 a číslo o 3 väčšie ako 212.

0000105 Do testu

Nájdi zvyšok , ktorý zostane pri delení:
8656 : 7 = 

0000104 Do testu

Vypočítaj:
896 . 63 = 

0000103 Do testu

Vypočítaj:
2163-1265 =

0000102 Do testu

Vypočítaj:
1563 + 18629 =

0000101 Do testu

Ktorým číslom treba nahradiť znak X, aby sme dostali rovnosť:
5.X=30

0000100 Do testu

Ktorým číslom treba nahradiť znak X, aby sme dostali rovnosť:
X+3=10

0000096 Do testu Zobraz riešenie

Nájdi spamäti číslo, ktorým treba nahradiť k:
\frac{17}{7}=\frac{k}{63}

0000095 Do testu Zobraz riešenie

Akým číslom je prvý zo zlomkov zjednodušený:
\frac{49}{35}=\frac{7}{5}

0000094 Do testu Zobraz riešenie

Akým číslom je prvý zo zlomkov zjednodušený:
\frac{12}{15}=\frac{4}{5}

0000093 Do testu

Uprav na zlomky s najmenším možným rovnakým menovateľom
\frac{7}{12}\textrm{ ; }\frac{3}{8}

0000092 Do testu

Uprav na zlomky s najmenším možným rovnakým menovateľom
\frac{3}{4}\textrm{ ; }\frac{5}{7}

0000091 Do testu

Uprav zlomky 
\frac{1}{6}\textrm{ ; }\frac{2}{3}\textrm{ ; }\frac{7}{4}
na zlomky s menovateľom 12.

0000090 Do testu

Zlomok \frac{3}{5} rozšír na zlomok s menovateľom 60.

0000089 Do testu

Rozšír číslom 3 zlomok :
\frac{21}{37}

0000088 Do testu

Rozšír číslom 8 zlomok :
\frac{2}{15}

0000087 Do testu

Rozšír číslom 7 zlomok :\frac{2}{3}

0000086 Do testu

Narysuj číselnú os s jednotkou vzdialenou 6 cm od začiatku. Potom na nej vyznač čísla:

\frac{1}{2}\textup{\textrm{ ; }}\frac{1}{6}\textrm{ ; }\frac{2}{3}\textrm{ ; }\frac{5}{6}\textrm{ ; }\frac{4}{3}

0000085 Do testu

Načrtni si štyri kruhy. V jednom odhadni a farebne vyznač polovicu, v druhom štvrtinu, v ďalšom dve tretiny a v poslednom osminu.

0000084 Do testu

Narysuj obdĺžnik s rozmermi 10 cm a 4 cm a rozdeľ ho na menšie obdĺžniky, ktoré budú mať rozmery 2 cm a 1 cm. Farebne vyznač polovicu, štvrtinu, pätinu a tri pätiny obdĺžnika.

0000083 Do testu

Zapíš zmiešané číslo ako zlomok:

7\tfrac{2}{3}

0000082 Do testu

Napíš ako zmiešané číslo:

\frac{24}{11}

0000081 Do testu

Koľko mesiacov má :

\frac{5}{6}\textrm{ roku}

0000080 Do testu

Koľko minút je :

 \frac{1}{60}\textrm{ h}

0000079 Do testu

Priamy uhol má 1800. Koľko stupňov má jeho polovica, tretina, devätina, dve tretiny, tri štvrtiny?

0000078 Do testu

Koľko gramov je:

\frac{1}{1000}\textrm{ kg}

0000077 Do testu

Koľko centimetrov je :

\frac{85}{100}m

0000076 Do testu

Koľko centimetrov je :

\frac{7}{10} m

0000075 Do testu

Koľko centov je štvrtina eura?

0000074 Do testu

Urč celok, ak vieš, že jeho:

jeho tri osminy sú 21 kg

0000073 Do testu

Urč celok, ak vieš, že jeho:

štvrtina je 15 m

0000072 Do testu

Vypočítaj celok, ak jeho:

\frac{1}{4} \textrm{ je 8}

0000071 Do testu

Vypočítaj celok, ak jeho :

\frac{1}{10} \textrm{ je 15}

0000070 Do testu

Vypočítaj:

\frac{3}{4}\textrm{ zo 48}

0000069 Do testu

Vypočítaj: 

\frac{2}{5}\textrm{ zo } 40

0000068 Do testu

Vypočítaj:

\frac{5}{8}+\frac{7}{5}=

0000067 Do testu

Preveď zmiešané číslo na zlomok:

2\tfrac{1}{3}

0000066 Do testu

Uprav na základný tvar zlomok :

\frac{123}{93}

0000065 Do testu

Uprav nasledovný zlomok na základný tvar:

\frac{72}{96}

0000064 Do testu

Porovnaj zlomky:

\frac{5}{9} a \frac{8}{15}

0000063 Do testu

Koľko litrov postreku potrebujeme na poliatie záhrady v tvare štvorca so stranou 25 m ak 1l postreku stačí na 5 m2?

0000062 Do testu

Naša záhrada má 1520 m2. Jedna jej strana je dlhá 20 m. Aká dlhá je jej druhá strana ak záhrada má tvar obdĺžnika?

0000061 Do testu

Vypočítaj koľko bude stáť alobal v tvare obdĺžnika ak 1 dm2 stojí 2 eur a jeho rozmery sú 1,5 m a 30 cm?

0000060 Do testu

Vypočítaj koľko peňazí potrebujeme na vybudovanie plotu okolo obdĺžnikovej záhrady s rozmermi 25 m a 27 m ak 1 m oplotenia stojí 120 EUR?

0000059 Do testu

Obdĺžnik má jeden rozmer 30 m a obvod rovnaký ako štvorec so stranou 25 m. Vypočítaj druhý rozmer obdĺžnika.

0000058 Do testu

Polovica obvodu obdĺžnika je 512 km, jeden rozmer 280 km. Akú dĺžku má druhý rozmer?