Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Základná škola
  Základná škola  
  Prirodzené čísla
  Desatinné čísla
  Zlomky
  Záporné čísla
  Premena jednotiek
  Rovnice a nerovnice
  Percentá a pomery
  Mocniny a odmocniny
  Výrazy
  Stereometria
  Geometria
  Planimetria
  Kombinatorika
  Pravdepodobnosť a štatistika
  Podľa ročníkov
1 2
0000484 Do testu

Koľkými spôsobmi sa dajú doplniť v čísle 853*2513+  nahradiť znaky * a + ,ciframi tak , aby nové číslo  bolo deliteľné 15-mi?

0000482 Do testu

Zistite najmenší počet bankoviek na vyplatenie sumy 1665 eur.

0000481 Do testu

Určte, súčet všetkých dvojciferných násobkov čísla 8.

0000478 Do testu

Rímske číslo CLXIX zapíšeme v desiatkovej sústave ako číslo:

0000457 Do testu

Vypočítajte súčet čísel 28 a 22 vynásobený ich rozdielom.

0000451 Do testu

Ktoré dve za sebou idúce prirodzené čísla majú tú vlastnosť, že rozdiel ich druhých mocnín sa rovná 15?

0000429 Do testu

Nájdi všetky delitele čísla 56.

0000242 Do testu

Vypočítaj: 1532 + 128536=

0000195 Do testu

Vypočítaj: NSD(40,90)

0000194 Do testu

Napíš znaky deliteľnosti troma

0000193 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 60.

0000170 Do testu

Namiesto písmena x napíš číslo 4, namiesto písmena y napíš číslo 3 a potom vypočítaj :  x + 2.y - 1 =

0000169 Do testu

Nájdi číslo, o ktorom bude platiť, že je o 742 menšie ako 10002.

0000168 Do testu

Vypočítaj a zaohrúhli na stovky: (54+70):2=

0000167 Do testu

Nájdi aspoň 4 dvojciferné čísla , ktoré po pripočítaní alebo odpočítaní čísla 3 budú deliteľné číslom 10.

0000109 Do testu

Lesníci vysadili namiesto víchricou vylámaných stromov najprv 520 borovíc, neskôr ešte o 135 viac bukov. Koľko stromčekov vysadili spolu?

0000108 Do testu

Koľko sekúnd má jeden rok? Maslíš si, že je to viac alebo menej ako 20 miliónov?

0000107 Do testu

Igor kúpi 10 rožkov po 12 centov a chlieb za 1 euro a 30 centov. Koľko mu vrátia, ak platil dvoma dvojeurovými mincami?

0000106 Do testu

Vypočítaj trojnásobok čísla 212 a číslo o 3 väčšie ako 212.

0000105 Do testu

Nájdi zvyšok , ktorý zostane pri delení:
8656 : 7 =