Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov Základná škola
  Základná škola  
  Prirodzené čísla
  Desatinné čísla
  Zlomky
  Záporné čísla
  Premena jednotiek
  Rovnice a nerovnice
  Percentá a pomery
  Mocniny a odmocniny
  Výrazy
  Stereometria
  Geometria
  Planimetria
  Kombinatorika
  Pravdepodobnosť a štatistika
  Podľa ročníkov
1 2
0000426 Do testu

Narysuj kružnicu k(S;3 cm) a bod M , ktorý je od S vzdialený 8,5cm. Použitím Talesovej kružnice narysuj dotyčnice ku kružnici k prechádzajúce bodom M.

0000414 Do testu

Šperkovnica je tvaru štvorbokého hranola s podstavou rovnoramenného lichobežníka so stranami a = 15 cm, b = 9 cm, c = 10 cm, v = 7,4 cm. Koľko látky treba na obtiahnutie šperkovnice, ak jej výška je 7 cm?

0000413 Do testu

Aká je výška hranola s podstavou pravouhlého  trojuholníka s odvesnami 8 cm a 10 cm a s objemom 0,098 dm3.

0000412 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 5-bokého hranola s obsahom  podstavy 60 dm2, ak dĺžka hrany dolnej podstavy je 4 dm. Výška hranola je 1,3 m.

0000411 Do testu

Koľko litrov vody je v bazéne tvaru kvádra s rozmermi a= 3,6 m; b = 1,9 m a hĺbka 1,5 m, ak je naplnený len do troch štvrtín svojho objemu?

0000410 Do testu

4-boký hranol má objem 648 cm3. Lichobežník, ktorý je jeho podstavou, má rozmery a = 10 cm, c = 8 cm, v = 6 cm. Vypočítaj výšku hranola

0000409 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 3-bokého hranola s hranou podstavy dĺžky 8,5 dm a príslušnou výškou 6 dm. Výška hranola je 1,4 m.

0000408 Do testu

Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 32,4 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 350 cm? /zaokrúhli na jednotky/

0000407 Do testu

Vypočítaj koľko zaplatíme za papier na oblepenie krabičky tvaru 3-bokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak odvesny merajú 12cm a 1,6dm, prepona meria 200mm. Krabička je vysoká 27 cm. Za 1dm2 papiera zaplatíme 0,26€.

0000404 Do testu

Stĺp vysoký 4m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm   a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4  dm3 ?

0000403 Do testu

Koľko metrov štvorcových polystyrénu potrebujeme na zateplenie nehnuteľnosti s rozmermi  15 x 15 m a výškou 12m?  Dom má 6 okien  s rozmermi 170 x 150 cm. Vchodové dvere majú veľkosť 250 x 170cm.

0000402 Do testu

Pilier vysoký 5m má tvar pravidelného štvorbokého hranola  s hranou dlhou 90 cm a je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,2  dm3 ?

0000401 Do testu

Aká je hmotnosť železnej tyče dlhej 1,2 m, ktorej prierez je lichobežník (podstava) a má rozmery a = 10 cm,    c = 8 cm, v = 6 cm. Ak vieme, že  1 m3 železa má hmotnosť 7800   kg.       

0000163 Do testu

Máme drevenú kocku s hranou dlhou 9 cm a drevený kváder s rozmermi 15 cm, 12 cm, a 10 cm. Kocku i kváder potrebujeme natrieť farbou. Na ktoré z telies bude treba viac farby?

0000056 Do testu

Trojboký hranol ABDEFH je polovicou hranola ABCDEFGH, ktorý má rozmery |AB|=1.6 m, | AD|=1,2 m, |AE|= 5 m. Vypočítaj:
a) obsah podstavy
b) objem hranola

0000055 Do testu

Hranol ABCDEFGH má rozmery a=10 cm, b=4 cm, c=3 cm. Vypočítaj :
a) obsah najmenšej steny
b) povrch hranola
c) objem hranola

0000054 Do testu

Kocka ABCDEFGH má hranu dlhú 5 cm. Vypočítaj:
a) obsah steny ABFE
b) obsah steny ADHE
c) povrch kocky
d) objem kocky

0000053 Do testu

Načrtni si hranol ABCDEFGH. Ak by mal tento hranol v skutočnosti rozmery |AB|=6 cm,|BC|=3 cm, |AE|= 5 cm, vypočítaj : 
a) súčet veľkostí všetkých jeho hrán
b) obsah najväčšej steny
c) obvod najmenšej steny
d) súčet obsahov všetkých stien

0000052 Do testu

Z prameňa sa odobralo 12 m3 minerálnej vody. Najviac koľko fliaš ňou možno naplniť, ak fľaša má objem a) 1,5 l , b) 7 dl ?

0000024 Do testu

Požiarna nádrž má tvar kvádra s obdĺžnikovým dnom s rozmermi 13.7 m a 9.8 m a hĺbky vody 2.4 m. Z nádrže bola odčerpaná voda do sudov o objeme 2.7 hl. Koľko sudov bolo použitých, ak hladina vody v nádrži klesla o 5 cm?