Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt Vyučovanie
 
Registrácia

Skupiny príkladov Základná škola
  Základná škola  
  Prirodzené čísla
  Desatinné čísla
  Zlomky
  Záporné čísla
  Premena jednotiek
  Rovnice a nerovnice
  Percentá a pomery
  Mocniny a odmocniny
  Výrazy
  Stereometria
  Geometria
  Planimetria
  Kombinatorika
  Pravdepodobnosť a štatistika
  Podľa ročníkov
1 2
0000472 Do testu

Stĺp na lepenie plagátov má tvar trojbokého hranola, ktorého podstava je pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Jeho odvesny majú dĺžku 1,2 m. Výška stĺpa je 1,8 m. Koľko m2 tvorí plocha, na ktorú môžeme lepiť plagáty?

0000466 Do testu

.V akváriu tvaru kvádra s rozmermi dna 25 cm a 30 cm je 9 litrov vody. Vypočítajte obsah plôch, ktoré sú vodou zmáčané.

0000442 Do testu

Kopula hvezdárne má tvar polgule s priemerom d=8m. Vypočítajte cenu za natretie jej povrchu, ak natretie 1m2 stojí 0,5€.

0000426 Do testu

Narysuj kružnicu k(S;3 cm) a bod M , ktorý je od S vzdialený 8,5cm. Použitím Talesovej kružnice narysuj dotyčnice ku kružnici k prechádzajúce bodom M.

0000414 Do testu

Šperkovnica je tvaru štvorbokého hranola s podstavou rovnoramenného lichobežníka so stranami a = 15 cm, b = 9 cm, c = 10 cm, v = 7,4 cm. Koľko látky treba na obtiahnutie šperkovnice, ak jej výška je 7 cm?

0000413 Do testu

Aká je výška hranola s podstavou pravouhlého  trojuholníka s odvesnami 8 cm a 10 cm a s objemom 0,098 dm3.

0000412 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 5-bokého hranola s obsahom  podstavy 60 dm2, ak dĺžka hrany dolnej podstavy je 4 dm. Výška hranola je 1,3 m.

0000411 Do testu

Koľko litrov vody je v bazéne tvaru kvádra s rozmermi a= 3,6 m; b = 1,9 m a hĺbka 1,5 m, ak je naplnený len do troch štvrtín svojho objemu?

0000410 Do testu

4-boký hranol má objem 648 cm3. Lichobežník, ktorý je jeho podstavou, má rozmery a = 10 cm, c = 8 cm, v = 6 cm. Vypočítaj výšku hranola

0000409 Do testu

Vypočítaj povrch pravidelného 3-bokého hranola s hranou podstavy dĺžky 8,5 dm a príslušnou výškou 6 dm. Výška hranola je 1,4 m.

0000408 Do testu

Tyč má tvar pravidelného šesťbokého hranola s objemom 32,4 dm3. Aký je obsah podstavy, ak tyč je dlhá 350 cm? /zaokrúhli na jednotky/

0000407 Do testu

Vypočítaj koľko zaplatíme za papier na oblepenie krabičky tvaru 3-bokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka, ak odvesny merajú 12cm a 1,6dm, prepona meria 200mm. Krabička je vysoká 27 cm. Za 1dm2 papiera zaplatíme 0,26€.

0000404 Do testu

Stĺp vysoký 4m má tvar hranola s podstavou kosoštvorca s hranou dlhou 80 cm   a príslušnou výškou 70 cm. Je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,4  dm3 ?

0000403 Do testu

Koľko metrov štvorcových polystyrénu potrebujeme na zateplenie nehnuteľnosti s rozmermi  15 x 15 m a výškou 12m?  Dom má 6 okien  s rozmermi 170 x 150 cm. Vchodové dvere majú veľkosť 250 x 170cm.

0000402 Do testu

Pilier vysoký 5m má tvar pravidelného štvorbokého hranola  s hranou dlhou 90 cm a je postavený z tehál. Koľko tehál treba na jeho postavenie, ak jedna tehla má objem 1,2  dm3 ?

0000401 Do testu

Aká je hmotnosť železnej tyče dlhej 1,2 m, ktorej prierez je lichobežník (podstava) a má rozmery a = 10 cm,    c = 8 cm, v = 6 cm. Ak vieme, že  1 m3 železa má hmotnosť 7800   kg.       

0000163 Do testu

Máme drevenú kocku s hranou dlhou 9 cm a drevený kváder s rozmermi 15 cm, 12 cm, a 10 cm. Kocku i kváder potrebujeme natrieť farbou. Na ktoré z telies bude treba viac farby?

0000056 Do testu

Trojboký hranol ABDEFH je polovicou hranola ABCDEFGH, ktorý má rozmery |AB|=1.6 m, | AD|=1,2 m, |AE|= 5 m. Vypočítaj:
a) obsah podstavy
b) objem hranola

0000055 Do testu

Hranol ABCDEFGH má rozmery a=10 cm, b=4 cm, c=3 cm. Vypočítaj :
a) obsah najmenšej steny
b) povrch hranola
c) objem hranola

0000054 Do testu

Kocka ABCDEFGH má hranu dlhú 5 cm. Vypočítaj:
a) obsah steny ABFE
b) obsah steny ADHE
c) povrch kocky
d) objem kocky