Hlavná stránka Príklady Katalóg videí Doučovanie Vyhľadávanie Kontakt
 
Registrácia

Skupiny príkladov
  Názov skupiny  
  Základná škola
  Stredná škola
  Vysoká škola
  Testovanie 5
  Testovanie 9
<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>
0000237 Do testu

Zostroj pravouhlý trojuholník s preponou c=6 cm a výškou na stranu c, vc=2 cm.(Riešenia zostroj len v jednej polrovine).

0000236 Do testu

Umocni:

 \left [\frac{5a.b^{2}}{4.\left ( a-2b \right )} \right ]^{3}=

0000235 Do testu

Uprav výraz: 5.x3-8.x2+6x2-3x3-2x2=

0000234 Do testu

Môj otac zdedil záhradu tvaru pravouhlého trojuholníka s rozmermi odvesien 24 m a 350 dm. Chce ju oplotiť, koľko metrov pletiva potrebuje?

0000233 Do testu

Rebrík je opretý o stenu . Siaha do výšky 4 m a jeho spodná časť je vzdialená od steny 3 m. Aký dlhý je rebrík?

0000232 Do testu

Definuj čo je druhá odmocnina.

0000231 Do testu

Vypočítaj:

\sqrt[3]{\frac{216}{1000}}=

0000230 Do testu

Číslo 5,03.104=
a) 5030
b) 53000
c) 5003
d) 5300

0000229 Do testu

Vypočítaj:
1) (-0,03)2=
2) \left (-3 \tfrac{1}{4} \right )^{2}=

0000228 Do testu

Aký je súčin  troch za sebou idúcich čísel, z ktorých prostredné je číslo x.

0000227 Do testu

Vo firme zmontujú za zmenu x áut. Koľko áut zmontujú  za 6 dní, keď pracujú na tri zmeny?

0000226 Do testu

K trojnásobku súčtu čísel x, y pričítajte päťnásobok rozdielu týchto čísel. Aký výsledok dostanete?

0000225 Do testu

V triede je 28 žiakov. Šesť žiakov nechodí na žiaden krúžok. 10 žiakov chodí na futbal a 20 na angličtinu. Koľko žiakov chodí len na futbal? Koľko len na angličtinu? Koľko žiakov navštevuje dva krúžky?

0000224 Do testu

Mama s otcom zarábajú spolu mesačne 1470€. Mama zarába o štvrtinu menej ako otec. Koľko zarába každý z nich?

0000223 Do testu

Škola  kúpila 50 lôpt (futbalové a basketbalové). Basketbalových lôpt bolo o 14 menej ako futbalových. Koľko ktorých lôpt škola kúpila?

0000222 Do testu

Trojnásobok neznámeho čísla zväčšeného o päť je sedem. Aké je neznáme číslo?

0000221 Do testu

Vypočítaj obvod kružnice , ak jej polomer je r=3,5 m.

0000220 Do testu

Nakresli graf priamej úmernosti danej predpisom y=2x-1.

0000219 Do testu

V pravouhlej sústave súradníc zobraz body: A[1;3], B[-2;4], C[-1;-2].

0000218 Do testu

Zjednoduš výraz: (5m-2n+4)+(4n-m)+(8-3m+4n)=

0000217 Do testu

Vypočítaj hodnotu výrazu : z= 2.x- 3.x.y + 2.(x+y) , pre hodnoty x=1, y=-2.

0000216 Do testu

Vypočítaj obvod a obsah rovbnobežníka so stranami a = 2,5 cm, b=3 cm a výška na stranu a va=1 cm.

0000215 Do testu

Vypočítaj: -\frac{3}{2}.\left ( \frac{2}{3}-1\frac{3}{2} \right )=

0000214 Do testu

Vypočítaj : (-2).(0,25- 1,36)=

0000213 Do testu

Spomedzi čísel vyber tie , ktoré sú deliteľné piatimi.
35,70,89,91,105,420, 337, 859, 551, 3405, 7063, 89635, 555550, 4708553

0000212 Do testu

Vymenuj trojuholníky z hľadiska veľkosti vnútorných uhlov.

0000211 Do testu

Premeň nasledovné jednotky:

1) 2,35 m=.....................mm
2) 1563,3 cm2=.......................dm2
3) 12369 m3 = ........................dm3

0000210 Do testu

Vypošítaj susedný uhol k uhlu s veľkosťou 89o.

0000209 Do testu

Vypočítaj a zaokrúhli na 1 desatinné miesto 6,66 : 1,2 =

0000208 Do testu

Vypočítaj 156,268 - 123,99 = 

0000207 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísel 18 a 27.

0000206 Do testu

Nájdi všetky delitele čísla 45.

0000205 Do testu

Vypočítaj:

a) 1,236 . 0,001 =

b) 0,02365 : 0,1 =

c) 1238,56 . 100 =

d) 63,2 : 4 =

e) 40 : 7 (zaokrúhli na 2 desatinné miesta)=

f) 0,02365 . 10000 =

g) 1236,065 . 0,001 =

h) 1,265 . 0,26 =

i) 56,987 . 0,001 =

j) 2653 : 1,2 =

0000204 Do testu

Vypočítaj:

a) \tiny \left ( -\frac{2}{3}+1 \right ):\left ( -2+\frac{4}{5} \right )

b) \tiny \left | 2-3,5 \right |+(-2).\left | 2-6 \right |

c) \tiny (1-1,2):\left ( 1-\frac{1}{4} \right )

d) \tiny (-1 +3).\left ( -2-6 \right )

e) \tiny -\left ( -1-\left ( -1+\left | -2 \right | \right ) \right )

f) \tiny \left ( -3+5 \right ).\left ( 1-2,35 \right )

g) \tiny -\left ( 2+3,6-11 \right )

h) \tiny \left ( 3,8.(-1) \right ).(-5.(-2))

0000203 Do testu

Urči podmienky platnosti výrazu: \frac{-2}{2x+1}

0000202 Do testu

Urči hodnotu výrazu 7x - (9x - 2) + 5 pre x = 2

0000201 Do testu

Zjednoduš: 2x + 5y – 6x + y =

0000200 Do testu

Vynásob:(a - 2b + 3c)· (-4) =

0000199 Do testu

Rieš rovnicu v obore reálnych čísel: 2·(x - 4) - (2x + 6) = 5x – 1

0000198 Do testu

Hladina rieky dvakrát klesla o 15 cm a jedenkrát stúpla o 10 cm.  O koľko centimetrov klesla hladina rieky ?

0000197 Do testu

Vypočítaj: 6+14 :(-2)+(- 8)·3=

0000196 Do testu

Usporiadaj čísla -7; 8; -5; 0; -99; +121; -59; 3,2 vzostupne.

0000195 Do testu

Vypočítaj: NSD(40,90)

0000194 Do testu

Napíš znaky deliteľnosti troma

0000193 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 60.

0000192 Do testu

Otec kúpil na narodeniny svojím deťom knihy. Hanke kúpil knihu za 26,60 € a Marekovi knihu o 8,70€ lacnejšiu. Koľko € zaplatil otec za obe knihy? Koľko mu vydali z 50 € bankovky?

0000191 Do testu

Porovnaj dvojice čísel:

1,56 ........4,48

443,200...........443,2

11,56...........11,56001

0,12.............0,5

0000190 Do testu

Usporiadaj zostupne:  3,4;    4,13;   4,31;   1,33;     3,41;   4,3;     1,03;   3,14;     1,3

0000189 Do testu

Zapíš čísla pomocou číslic:

 1. osemdesiatdeväť celých dve desatiny...................................………
 2. dvestotri celé štyri stotiny ...................................………
 3. jedna celá stoštrnásť tisícin …...........................
 4. nula celá päť tisícin ………………………………………
 5. tridsať šesť celých sedem desatín …………………………………
 6. tridsaťpäť celých deväť stotín ……………………………
0000188 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísel 12 a 18.

0000187 Do testu

Nájdi aspoň dva spoločné násobky čísel 5 a 8.

0000186 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel 24 a 36.

0000185 Do testu

Nájdei všetky delitele čísla 30.

0000184 Do testu

Napíš, čo je násobok čísla.

0000183 Do testu

Napíš , čo je prirodzený deliteľ prirodzeného čísla.

0000182 Do testu

Napíš čo je spoločný deliteľ dvoch prirodzených čísel

0000181 Do testu

Máš dlh v banke 260,50 EUR. Na účet prišla platba vo výške 860 EUR. Koľko peňazí môžeš minúť tak aby si sa opäť nedostal do dlhu voči banke?

0000180 Do testu

Koľko rokov mal cisár Octavianus Augustus keď zomrel ak sa narodil v roku 63 pred naším letopočtom a umrel v roku 14 nášho letopočtu?

0000179 Do testu

Vypočítaj:

-\frac{1}{2}+\left ( 1-\frac{3}{5} \right )=

0000178 Do testu

Vypočítaj:  (-1,5) .3=

0000177 Do testu

Vypočítaj:

-5 + (-3) = 

0000176 Do testu

Napíš čo je to absolútna hodnota čísla a ako sa označuje.

0000175 Do testu

Nájdi a vyznač na číselnej osi číslo opačné k číslu -1,25.

0000174 Do testu

Dané sú čísla: -2; \frac{9}{7}; -5,6; \frac{-2}{3}; -101; +63,5; -3,14

Nájdi k daným číslam ich absolútne hodnoty

0000173 Do testu

Zobraz čísla na číselnej osi:

-\frac{3}{5};-2,5;2,1;-\frac{5}{2};-2\tfrac{8}{7}

0000172 Do testu

Premeň 1 km  a 330 m na metre.

0000171 Do testu

Dané sú uhly  \alpha =75^{\circ};\beta = 30^{\circ} . Urč graficky ich súčet.

0000170 Do testu

Namiesto písmena x napíš číslo 4, namiesto písmena y napíš číslo 3 a potom vypočítaj :  x + 2.y - 1 =

0000169 Do testu

Nájdi číslo, o ktorom bude platiť, že je o 742 menšie ako 10002.

0000168 Do testu

Vypočítaj a zaohrúhli na stovky: (54+70):2=

0000167 Do testu

Nájdi aspoň 4 dvojciferné čísla , ktoré po pripočítaní alebo odpočítaní čísla 3 budú deliteľné číslom 10.

0000166 Do testu

Narysuj rovnobežné priamky a,b. Potom zostroj rovnobežník ABCD (nie obdĺžnik ani štvorec), ktorého dve strany budú ležať na priamkach a, b. Zostroj uhlopriečky rovnobežníka ABCD a ich priesečník označ P. Porovnaj dĺžku úsečiek PA, PB, PC, PD

0000165 Do testu

Čím všetkým sa líšia štvorce od obdĺžnikov?

0000164 Do testu

Načrtni si ľubovoľný štvoruholník a jeho vrcholy označ A,B,C,D. Zapíš všetky jeho :
a) strany     b) uhlopriečky    c) dvojice protiľahlých strán     d) uhly

0000163 Do testu

Máme drevenú kocku s hranou dlhou 9 cm a drevený kváder s rozmermi 15 cm, 12 cm, a 10 cm. Kocku i kváder potrebujeme natrieť farbou. Na ktoré z telies bude treba viac farby?

0000162 Do testu

Zostroj rovnoramenný trojuholník , ktorého obvod je 11 cm a jedna jeho strana má 5 cm. Nájdi všetky riešenia a trojuholníky narysuj.

0000161 Do testu

Železná tuda obsahuje priemerne 35% železa. Koľko železa sa získa z 300 ton železnej rudy?

0000160 Do testu

Milica si dala zmenšiť fotografiu , ktorá mala rozmery63 cm a 27 cm v pomere 1:3. Aké rozmery bude mať zmenšená fotografia?

0000159 Do testu

Koľko kilometrov má vzdialenosť medzi obcami Hradné a Kováčová, ak po prejdení polovice cesty z Hradného ostávajú prejsť ešte dva kilometre?

0000158 Do testu

Preveď na desatinné číslo zlomok:
\frac{51}{30}

0000157 Do testu

Preveď na desatinné číslo zlomok:
\frac{21}{30}

0000156 Do testu

Preveď desatinné číslo  0,\bar{4}  na zlomok.

0000155 Do testu

Preveď desatinné číslo 0,23 na zlomok.

0000154 Do testu

Preveď desatinné číslo 1,2 na zlomok.

0000153 Do testu

Uprav zložený zlomok:
\frac{\frac{25}{6}}{\frac{5}{3}}

0000152 Do testu

Uprav zložený zlomok:
\frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{7}}

0000151 Do testu

Vypočítaj:
\frac{24}{36}:12

0000150 Do testu

Vypočítaj:
4:\frac{11}{5}

0000149 Do testu

Vypočítaj:
\frac{1}{3}:\frac{1}{8}

0000148 Do testu

Napíš prevrátené číslo k číslu:
\frac{29}{4}

0000147 Do testu

Napíš prevrátené číslo k číslu:
\frac{4}{7}

0000146 Do testu

Vypočítaj:
\left ( \frac{3}{7}-\frac{1}{14} \right ).\frac{21}{5}

0000145 Do testu

Vypočítaj:
12.\left ( \frac{7}{24}+\frac{11}{12} \right )

0000144 Do testu

Vypočítaj:
\left ( \frac{2}{7}+\frac{4}{7} \right ).\frac{7}{10}

0000143 Do testu

Vypočítaj:
\frac{18}{31}.\frac{62}{9}.\frac{1}{1}

0000142 Do testu

Vypočítaj:
\frac{2}{7}.\frac{4}{5}

0000141 Do testu

O koľko sú  \frac{4}{7} menšie ako \frac{6}{7}  ?

0000140 Do testu

Vypočítaj:
\frac{50}{27}-\frac{100}{108}+\frac{0}{54}

0000139 Do testu

Vypočítaj:
\frac{3}{4}+\frac{2}{5}

0000138 Do testu

Vypočítaj:
\frac{3}{5}-\frac{1}{4}+\frac{2}{1}

0000137 Do testu

Vypočítaj:
\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}

0000136 Do testu

Vypočítaj:
\frac{1}{2}+\frac{1}{5}

0000135 Do testu

Vypočítaj:
\frac{21}{3}-\frac{19}{3}

0000134 Do testu

Vypočítaj:
\frac{2}{11}+\frac{5}{11}+\frac{4}{11}

0000133 Do testu

Vypočítaj:
\frac{4}{8}+\frac{2}{8}

0000132 Do testu

Ktoré číslo je najbližšie číslu 3:
\frac{20}{8}\textrm{ ; }\frac{16}{5}\textrm{ ; }\frac{53}{17}\textrm{ ; }\frac{298}{99}\textrm{ ; }\frac{10}{3}

0000131 Do testu

Vypočítaj:
16% z 300 EUR

0000130 Do testu

Zoraď zlomky od najmenšieho po najväčší:
\frac{3}{4}\textrm{ ; }\frac{5}{7}\textrm{ ; }\frac{2}{3}\textrm{ ; }\frac{6}{10}

0000129 Do testu

Zoraď zlomky od naväčšieho po najmenší:
\frac{1}{7}\textrm{ ; }\frac{8}{7}\textrm{ ; }\frac{5}{7}\textrm{ ; }\frac{3}{7}\textrm{ ; }\frac{11}{7}

0000128 Do testu

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{52}{90}

0000127 Do testu

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{60}{75}

0000126 Do testu

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{36}{63}

0000124 Do testu Zobraz riešenie

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{21}{27}

0000122 Do testu Zobraz riešenie

Zjednoduš na základný tvar zlomok:
\frac{6}{10}

0000120 Do testu Zobraz riešenie

Z nasledujúcich zlomkov vyber tie , ktoré sú v základnom tvare:

\frac{1}{5}\textup{\textrm{ ; }}\frac{10}{100}\textrm{ ; }\frac{1000}{100}\textrm{ ; }\frac{17}{5}\textrm{ ; }\frac{11}{20}\textrm{ ; }\frac{35}{42}\textrm{ ; }\frac{87}{87}

0000118 Do testu Zobraz riešenie

Zapíš ako desatinné číslo zlomok:
\frac{31}{40}

0000116 Do testu Zobraz riešenie

Zapíš ako desatinné číslo zlomok:
\frac{3}{20}

0000114 Do testu Zobraz riešenie

Zapíš ako desatinné číslo zlomok:
\frac{4}{5}

0000112 Do testu Zobraz riešenie

Nahraď a príslušným prirodzeným číslom
\frac{a}{12}=\frac{2}{3}

0000111 Do testu

Nahraď a príslušným prirodzeným číslom
\frac{a}{30}=\frac{5}{6}

0000110 Do testu

Nahraď a príslušným prirodzeným číslom 
\fn_jvn \frac{1}{2}=\frac{a}{4}

0000109 Do testu

Lesníci vysadili namiesto víchricou vylámaných stromov najprv 520 borovíc, neskôr ešte o 135 viac bukov. Koľko stromčekov vysadili spolu?

0000108 Do testu

Koľko sekúnd má jeden rok? Maslíš si, že je to viac alebo menej ako 20 miliónov?

0000107 Do testu

Igor kúpi 10 rožkov po 12 centov a chlieb za 1 euro a 30 centov. Koľko mu vrátia, ak platil dvoma dvojeurovými mincami?

0000106 Do testu

Vypočítaj trojnásobok čísla 212 a číslo o 3 väčšie ako 212.

0000105 Do testu

Nájdi zvyšok , ktorý zostane pri delení:
8656 : 7 = 

0000104 Do testu

Vypočítaj:
896 . 63 = 

0000103 Do testu

Vypočítaj:
2163-1265 =

0000102 Do testu

Vypočítaj:
1563 + 18629 =

0000101 Do testu

Ktorým číslom treba nahradiť znak X, aby sme dostali rovnosť:
5.X=30

0000100 Do testu

Ktorým číslom treba nahradiť znak X, aby sme dostali rovnosť:
X+3=10

0000096 Do testu Zobraz riešenie

Nájdi spamäti číslo, ktorým treba nahradiť k:
\frac{17}{7}=\frac{k}{63}

0000095 Do testu Zobraz riešenie

Akým číslom je prvý zo zlomkov zjednodušený:
\frac{49}{35}=\frac{7}{5}

0000094 Do testu Zobraz riešenie

Akým číslom je prvý zo zlomkov zjednodušený:
\frac{12}{15}=\frac{4}{5}

0000093 Do testu

Uprav na zlomky s najmenším možným rovnakým menovateľom
\frac{7}{12}\textrm{ ; }\frac{3}{8}

0000092 Do testu

Uprav na zlomky s najmenším možným rovnakým menovateľom
\frac{3}{4}\textrm{ ; }\frac{5}{7}

0000091 Do testu

Uprav zlomky 
\frac{1}{6}\textrm{ ; }\frac{2}{3}\textrm{ ; }\frac{7}{4}
na zlomky s menovateľom 12.

0000090 Do testu

Zlomok \frac{3}{5} rozšír na zlomok s menovateľom 60.

0000089 Do testu

Rozšír číslom 3 zlomok :
\frac{21}{37}

0000088 Do testu

Rozšír číslom 8 zlomok :
\frac{2}{15}

0000087 Do testu

Rozšír číslom 7 zlomok :\frac{2}{3}

0000086 Do testu

Narysuj číselnú os s jednotkou vzdialenou 6 cm od začiatku. Potom na nej vyznač čísla:

\frac{1}{2}\textup{\textrm{ ; }}\frac{1}{6}\textrm{ ; }\frac{2}{3}\textrm{ ; }\frac{5}{6}\textrm{ ; }\frac{4}{3}

0000085 Do testu

Načrtni si štyri kruhy. V jednom odhadni a farebne vyznač polovicu, v druhom štvrtinu, v ďalšom dve tretiny a v poslednom osminu.

0000084 Do testu

Narysuj obdĺžnik s rozmermi 10 cm a 4 cm a rozdeľ ho na menšie obdĺžniky, ktoré budú mať rozmery 2 cm a 1 cm. Farebne vyznač polovicu, štvrtinu, pätinu a tri pätiny obdĺžnika.

0000083 Do testu

Zapíš zmiešané číslo ako zlomok:

7\tfrac{2}{3}

0000082 Do testu

Napíš ako zmiešané číslo:

\frac{24}{11}

0000081 Do testu

Koľko mesiacov má :

\frac{5}{6}\textrm{ roku}

0000080 Do testu

Koľko minút je :

 \frac{1}{60}\textrm{ h}

0000079 Do testu

Priamy uhol má 1800. Koľko stupňov má jeho polovica, tretina, devätina, dve tretiny, tri štvrtiny?

0000078 Do testu

Koľko gramov je:

\frac{1}{1000}\textrm{ kg}

0000077 Do testu

Koľko centimetrov je :

\frac{85}{100}m

0000076 Do testu

Koľko centimetrov je :

\frac{7}{10} m

0000075 Do testu

Koľko centov je štvrtina eura?

0000074 Do testu

Urč celok, ak vieš, že jeho:

jeho tri osminy sú 21 kg

0000073 Do testu

Urč celok, ak vieš, že jeho:

štvrtina je 15 m

0000072 Do testu

Vypočítaj celok, ak jeho:

\frac{1}{4} \textrm{ je 8}

0000071 Do testu

Vypočítaj celok, ak jeho :

\frac{1}{10} \textrm{ je 15}

0000070 Do testu

Vypočítaj:

\frac{3}{4}\textrm{ zo 48}

0000069 Do testu

Vypočítaj: 

\frac{2}{5}\textrm{ zo } 40

0000068 Do testu

Vypočítaj:

\frac{5}{8}+\frac{7}{5}=

0000067 Do testu

Preveď zmiešané číslo na zlomok:

2\tfrac{1}{3}

0000066 Do testu

Uprav na základný tvar zlomok :

\frac{123}{93}

0000065 Do testu

Uprav nasledovný zlomok na základný tvar:

\frac{72}{96}

0000064 Do testu

Porovnaj zlomky:

\frac{5}{9} a \frac{8}{15}

0000063 Do testu

Koľko litrov postreku potrebujeme na poliatie záhrady v tvare štvorca so stranou 25 m ak 1l postreku stačí na 5 m2?

0000062 Do testu

Naša záhrada má 1520 m2. Jedna jej strana je dlhá 20 m. Aká dlhá je jej druhá strana ak záhrada má tvar obdĺžnika?

0000061 Do testu

Vypočítaj koľko bude stáť alobal v tvare obdĺžnika ak 1 dm2 stojí 2 eur a jeho rozmery sú 1,5 m a 30 cm?

0000060 Do testu

Vypočítaj koľko peňazí potrebujeme na vybudovanie plotu okolo obdĺžnikovej záhrady s rozmermi 25 m a 27 m ak 1 m oplotenia stojí 120 EUR?

0000059 Do testu

Obdĺžnik má jeden rozmer 30 m a obvod rovnaký ako štvorec so stranou 25 m. Vypočítaj druhý rozmer obdĺžnika.

0000058 Do testu

Polovica obvodu obdĺžnika je 512 km, jeden rozmer 280 km. Akú dĺžku má druhý rozmer?

0000057 Do testu

Približne koľko m2 má obsah obdĺžnika, ktorý má rozmery 527 cm a 241 cm.

0000056 Do testu

Trojboký hranol ABDEFH je polovicou hranola ABCDEFGH, ktorý má rozmery |AB|=1.6 m, | AD|=1,2 m, |AE|= 5 m. Vypočítaj:
a) obsah podstavy
b) objem hranola

0000055 Do testu

Hranol ABCDEFGH má rozmery a=10 cm, b=4 cm, c=3 cm. Vypočítaj :
a) obsah najmenšej steny
b) povrch hranola
c) objem hranola

0000054 Do testu

Kocka ABCDEFGH má hranu dlhú 5 cm. Vypočítaj:
a) obsah steny ABFE
b) obsah steny ADHE
c) povrch kocky
d) objem kocky

0000053 Do testu

Načrtni si hranol ABCDEFGH. Ak by mal tento hranol v skutočnosti rozmery |AB|=6 cm,|BC|=3 cm, |AE|= 5 cm, vypočítaj : 
a) súčet veľkostí všetkých jeho hrán
b) obsah najväčšej steny
c) obvod najmenšej steny
d) súčet obsahov všetkých stien

0000052 Do testu

Z prameňa sa odobralo 12 m3 minerálnej vody. Najviac koľko fliaš ňou možno naplniť, ak fľaša má objem a) 1,5 l , b) 7 dl ?

0000051 Do testu

Paľov otec chce vydláždiť obdĺžnikovú miestnosť dlhú 500 cm a širokú 300 cm. Na štvorcový meter treba 81 dlaždíc. Dlaždice sú balené po 100 ks. Koľko balení treba kúpiť?

0000050 Do testu

Aký obsah má obdĺžnik s rozmermi 520 cm a 30 m?

0000049 Do testu

Aký obsah má obdĺžnik s rozmermi 120 m a 70 m?

0000048 Do testu

Aký obsah má obdĺžnik s rozmermi 8 m a 3 m?

0000047 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obsah je  100 m2

0000046 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obsah je  25 m2

0000045 Do testu

Aký obsah má štvorec , ak jeho strana má dĺžku 40 cm?

0000044 Do testu

Aký obsah má štvorec , ak jeho strana má dĺžku 6 m?

0000043 Do testu

Koľko štvorcov, so stranou 1 m, treba na pokrytie obdĺžnika, ktorý má dĺžku 12 m a šírku 10 m ?

0000042 Do testu

Nahraď znak # tak, aby boli nasledujúce tvrdenia pravdivé:
a) 2 m2 je rovnaký obsah ako # dm2
b) 500 # je rovnaká obsah ako 5 a
c) 1 ha je rovnaký obsah ako # m2
d) 60 000 m2 je rovnaký obsah ako # ha

0000041 Do testu

Premeň:
a) 400 cm2 na dm2              d) 30 cm2 40 mm2  na mm2
b) 3 m2 na dm2                    e) 9 m2 8 dm2 na dm2
c) 500 mm2 na cm2              f) 7 m2  20 cm2  na cm2

0000040 Do testu

Štvoruholníkový má obvod 270 m. Dve z jeho strán majú dĺžku 50 m, tretia strana má dĺžku 90 m. Aká dlhá je jeho štvrtá strana?

0000039 Do testu

Záhradník mal 900 m drôteného pletiva. Keď ním ohradil štvorcový pozemok, ostalo mu 60 m drôtu. Akú dĺžku má strana tohoto pozemku?

0000038 Do testu

Kratšia strana obdĺžnikového ihriska má 25 m, dlhšia trojnásobok. Koľko meria obvod ihriska?

0000037 Do testu

Vyber rozmery, ktoré môže mať obdĺžnik s obvodom  20 cm:
a) 1 cm a 19 cm       b) 1 cm a 20 cm       c) 2 cm a 8 cm        d) 4 cm a 6 cm

0000036 Do testu

Súčet dvoch dlhších strán v obdĺžniku je 30 cm a dvoch kratších 24 cm. Aký obvod má tento obdĺžnik?

0000035 Do testu

Vypočítaj obvod obdĺžnika, ktorý má rozmery: 
a) 7 m a 4 m          b) 14 m a 26 m        c) 222 cm a 150 cm

0000034 Do testu

Akú dlhú stranu má štvorec, ktorého obvod je :
a) 8 dm              b) 440 m            c) 3520 m

0000033 Do testu

Vypočítaj obvod štvorca, ktorý má dĺžku strany:
a) 5cm                      b) 10 mm                c) 80 m 

0000032 Do testu

Ktorá dĺžka je väčšia?
a) 6 m alebo 460 cm                             f) 45 cm alebo 2 dm 3 cm
b) 2 m alebo 23 dm                              g) 96 mm alebo 4 cm
c) 8 m alebo 812 cm                            h) 12 mm alebo 1 cm 2 mm
d) 12 m alebo 115 dm                           i) 26 cm alebo 2 dm 7 cm
e) 9 m alebo 889 cm

0000031 Do testu

Premeň:
a) 1 m 2 dm na centimetre            g) 4 m 6 cm na milimetre
b) 2 km 45 m na metre                  h) 180 mm na centimetre
c) 2 cm 6 mm na milimetre            i) 400 cm na metre
d) 1 km 330 m na metre                j) 3000 m na kilometre
e) 60 mm na centimetre                k) 3 km 50 m na metre
f) 2 m 1 cm na centimetre             l) 40 cm na decimetre
 

0000030 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 328.

0000029 Do testu

Rozlož na súčin prvočísel číslo 1128

0000028 Do testu

Nájdi najmenší spoločný násobok čísiel:

 1. NSN(22;38) =
 2. NSN(24;56) =
 3. NSN(68;21) =

 

0000027 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel:

 1. NSD(524;164) =
 2. NSD(112;72) =
 3. NSD(76;58) =

 

0000026 Do testu

Nájdi najväčší spoločný deliteľ čísiel:

 1. NSD(24;16) =
 2. NSD(28;18) =
 3. NSD(128;64) =
0000025 Do testu

Sud s naftou má hmotnosť 253 kg. Keď z neho odliali 43% nafty, vážil 159 kg. Akú hmotnosť má prázdny sud?

0000024 Do testu

Požiarna nádrž má tvar kvádra s obdĺžnikovým dnom s rozmermi 13.7 m a 9.8 m a hĺbky vody 2.4 m. Z nádrže bola odčerpaná voda do sudov o objeme 2.7 hl. Koľko sudov bolo použitých, ak hladina vody v nádrži klesla o 5 cm? 
 

0000023 Do testu

Obdĺžnik má rozmery 13 × 10. Štvorec 8 × 8. Ktorý útvar má väčší obsah a o koľko?

0000022 Do testu

Vypočítajte plochu muriva, ktoré treba na postavenie múru o rozmeroch 9 m × 4 m, ak v nej bude umiestnených 4 okien o rozmere 64 cm × 64 cm.

0000021 Do testu

V divadle je v každom rade vždy 10 sedadiel. Vstupenka do prvých 5 radov stojí 21 eur. Do ďalších radov sú vstupenky po 13 eur. Predstavenie bolo plne vypredané. Tržba predstavovala 3520 eur. Koľko je v divadle celkovo radov?

0000020 Do testu

Dva štvorce, ktorých strany sú v pomere 5:2, majú súčet obvodov 73 cm. Vypočítaj súčet obsahov týchto dvoch štvorcov.

0000019 Do testu

Veľkosti dvoch vnútorných uhlov v trojuholníku sú: α=110°, β=40°.
Je trojuholník pravouhlý?

0000018 Do testu

24 týždňov je rovné koľko dní?

0000017 Do testu

Peter kúpil 8 rovnakých čokolád za 8 Eur. Koľko eur zaplatí za 19 čokolád?

0000016 Do testu

Premeň jednotky dĺžky na jednotky uvedené v zátvorke : 85 m (dm)

0000015 Do testu

Premeň jednotky dĺžky na jednotky uvedené v zátvorke : 365 cm (mm).

0000014 Do testu

Sčítaj a vykonaj skúšku správnosti : 45632 + 9856 = 

0000013 Do testu

Vynásob a vykonaj skúšku správnosti 365 . 21=

0000012 Do testu

Vydeľ so zvyškom a vykonaj skúšku správnosti  15632 : 7 =

0000008 Do testu

Automobilista je v meste A a v určenú hodinu a má byť v meste B. Ak pôjde priemernou rýchlosťou 50km/h dorazí do mesta B o 30 minút neskôr. Keby však išiel priemernou rýchlosťou 70km/h prišiel by tam o pol hodiny skôr. Určte vzdialenosť medzi mestami A a B a rýchlosť, ktorou by automobilista musel ísť, aby do mesta dorazil presne v stanovenú hodinu.

0000007 Do testu

Záhradník má zasadiť 6 okrasných stromčekov. K dispozicií má 8 rozličných druhov stromov. Dva stromy A a B majú byť zasadené na ľavom okraji. Koľkými spôsobmi to môže záhradník spraviť, ak všetky zasadené stromčeky majú byť rôzne?
 

0000006 Do testu

Turistický oddiel vysadil na jar 145 stromov, čo je o 15% viac ako plánovali. Koľko stromčekov plánovali vysadiť?

0000005 Do testu

Koľko peňazí zaplatíme za materiál na podlahu, ak má tvar štvorca so stranou 6 m a 1m2 podlahoviny stojí 36 EUR.